Biomassa aanleveren

Heeft u eenmalig of met regelmaat houtige biomassa beschikbaar voor MPD Groene Energie,  dan kunt u contact opnemen met
biomassa@mpdgroeneenergie.nl .

Omdat biomassa t.b.v. groene warmte aan bepaalde eisen moet voldoen, bekijken wij graag eerst even de mogelijkheden met u.

Achtergronden bij het aanleveren van houtige biomassa:

Wettelijk gezien zijn er twee soorten biomassa:

  1. Biomassa gedefinieerd als afval
  2. Biomassa gedefinieerd als restproduct uit oogst

Onder 1. valt bijvoorbeeld altijd het Resthout afkomstig van een gemeentewerf. Dit hout bestaat uit fracties die volgens de afvalstoffenwet gekwalificeerd worden als afval. Zodoende dient verwerking hiervan tot bruikbare biomassa te geschieden door een erkend afvalverwerker.  Voor het inzamelen en opwerken van deze fracties is een afvalvergunning benodigd. Mede hierdoor  werken wij samen met recycling- en composteringsbedrijf Recom te Ede, Recom beschikt over een afvalvergunning. Om de transport-emissies en transportkosten te drukken is Recom de meest logische partner gebleken.

Onder 2. vallen uitsluitend die houtstromen die voldoen aan de geldende kwaliteitseisen van BTE. BTE is onze BV die de biomassastromen verzorgt. In het geval dat de houtstroom hieraan voldoet kan betreffende houtstroom enkel op afspraak geleverd worden.

Alle tussenvormen, zoals ongesnipperd takkenhout, worden bij verschillende afleverlocaties beoordeeld op kwaliteit en op de bewerkingen die de biomassa nog dient te ondergaan. Op basis van deze uitkomst wordt bepaald of aan het leveren van betreffende houtstroom een kostenplaatje hangt of er juist een vergoeding tegenover staat.

Kwaliteitseisen Chips en Shreds

Houtfracties van waarde moeten bij directe levering tenminste voldoen aan de volgende eisen:

Binnen Europa bestaat vandaag de dag nog geen uniforme regelgeving omtrent de kwaliteitseisen voor houtchips. Algemeen wordt de Oostenrijkse önorm M7133 als referentie genomen. De classificatie gebeurt op basis van:

  • Stukgrootte (van belang voor de bedrijfszekerheid en de grootte van de installatie)
  • Watergehalte (hoe lager het vochtgehalte hoe hoger de calorische waarde)
  • Densiteit (hoe hoger de densiteit hoe minder stockageruimte er nodig is)
  • Asresten (reststromen na verbranding)

In ieder geval  mogen in de houtchips nooit sporen aanwezig zijn van:

  • Vreemde stoffen zoals stenen, plastic, ijzer etc.
  • Chemische stoffen uit houtbehandeling (groene, gele of donkerbruine kleur)

Zand is alleen in heel beperkte mate toegestaan,  zandfractie dient opgeteld te worden bij de totale asrest. De asrest wordt bepaald o.b.v. volume, niet o.b.v. droge stof.

Vochtgehalte Lengte Asrest  volume % Oppervlakte G- waarde
10 t/m 50% 0 – 30 cm 0 – 5% 0 – 12 cm G10 – G100

Tabel: Gestelde kwaliteitseisen aan de te leveren houtfracties.