Categorie archief: Nieuws

Edes warmtenet opnieuw de duurzaamste

Gezien een aantal nieuwe ontwikkelingen van diverse warmtenetten kwam Greenvis Energy Solutions begin 2018 met een update van de ranglijst van duurzame warmtenetten in Nederland. Het groene warmtenet in Ede is wederom officieel het duurzaamste warmtenet van Nederland.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

De grafiek laat zien dat de score van het secundaire net (lichtgroen) doorslaggevend is voor de winst. Op het secundaire net bevinden zich vrijwel alle warmteaansluitingen. Daarom wordt dit net als maat genomen voor de CO2-besparing, en dus de duurzaamheid van het net. Het primaire net bestaat voornamelijk uit aanvoerleidingen. De gerealiseerde CO2-besparing op het secundaire net in Ede is direct 85% en hiermee de grootste besparing in Nederland.

Toelichting op de grafiek door Greenvis Energy Solutions:

Op het Warmtecongres eind 2017 werd wederom de bokaal voor het duurzaamste warmtenet van Nederland uitgereikt. Alkmaar was publiekswinnaar, ondanks dat het warmtenet in Ede het hoogste Equivalent Opwekrendement (EOR) heeft”. Lees hier het hele artikel:  http://www.greenvis.nl/nl/update-emg-amernet/

Bezoek Jong Warmtenetwerk aan MPD Groene Energie

Ede – Op 30 januari jl. kwamen 90 leden van het Jong Warmtenetwerk naar Ede voor hun jaarlijkse netwerkbijeenkomst. Op het programma stond een bezoek aan het groene warmteproject in Ede; het duurzaamste warmtenet van Nederland. Het mooie weer was een goede bijkomstigheid, maar de reden dat het gezelschap het groene warmtenet juist nu aandeed, was de bijzondere HDD-boring ter hoogte van de in aanbouw zijnde, derde Edese bio-energie installatie.

De deelnemers verzamelden zich rond het middaguur in het (met groene warmte verwarmde!) pand van De Fietser. Tijdens de gezamenlijke lunch presenteerden de ‘gastheren’ Warmtebedrijf Ede, Roseboom-Nijkamp en UPA (Rotterdam Engineering/ Amsterdam Engineering / Ede-Wageningen Engineering) zich.

Het gezelschap werd vervolgens opgesplitst in drie groepen. In verschillende volgorde deden zij de tweede Edese bio-energie installatie aan, bezochten zij live de intrek-operatie van een HDD-boring, en werkten zij een mooie, maar ingewikkelde casus uit op het gebied van warmtenetwerk-engineering.


Het bezoek aan bio-energie installatie ‘Bio-Energie Ede’ aan de Geerweg in Ede. Na de toelichting van de Plant Manager, was er ruim gelegenheid om vragen te stellen. Door de ramen konden de bezoekers live een kijkje nemen in de, in werking zijnde, installatie.

Aan de Knuttelweg, waar de derde Edese bio-energie installatie gebouwd wordt, werd de 220 meter lange, goed geïsoleerde, stalen warmteleiding het boorgat ingetrokken.


Bij deze HDD-boring, die door Ede-Wageningen Engineering is ontworpen, moest met veel omgevingsaspecten rekening gehouden worden. De uitvoering van de boring moest daarom met grote precisie worden uitgevoerd.


Aan de overzijde van de N224 kwam de warmteleiding weer boven de grond uit, waarbij vervolgens met een ‘avegaarboring’ de onderdoorgang bij de spoorwegovergang werd gerealiseerd, ten behoeve van de groene warmtevoorziening.


Het doel is om in Ede een slimme warmterotonde te realiseren waarbij aardgas volledig uitgefaseerd wordt. In 2020 willen de Provincie Gelderland, de gemeente Ede, de woningcorporaties en Warmtebedrijf Ede 20.000 aansluitingen hebben gerealiseerd; hiermee wordt uiteindelijk 50.000 ton CO2-uitstoot per jaar bespaard.

Eenmaal weer terug in De Fietser werd de dag gezamenlijk afgesloten. De organisatie van het Jonge Warmtenetwerk gaf aan het programma die dag leerzaam en erg geslaagd te hebben gevonden, waarna er werd afgesloten met een netwerkborrel. Warmtebedrijf Ede, Roseboom-Nijkamp en UPA (Rotterdam Engineering/ Amsterdam Engineering / Ede-Wageningen Engineering)  bedanken de deelnemers hartelijk voor hun interesse!


Het Jong Warmtenetwerk is een groep met Young Professionals die zich vanuit allerlei perspectieven bezighouden met het versnellen van de energietransitie. Jong Warmtenetwerk stelt kennisdeling en kennisverrijking gecombineerd met laagdrempelig netwerken centraal.

Artikel De Edese Post ‘Er is zelfs een overschot aan hout’

MPD Groene Energie bestrijdt dat er te weinig hout is om een derde biomassacentrale te laten draaien in Ede. Het bedrijf noemt de conclusie van het onderzoek ‘Green Ede or Green Energy’ van Wageningse Studenten in opdracht van Stichting Mileuwerkgroepen Ede (SME) onjuist.

De Edese Post 07-02-2018  – Door Rick Praamstra

EDE – De studenten concludeerden onder andere dat er maar 27.000 ton hout uit de Edese bossen is te halen. Dat is te weinig om in 2020 20.000 huishoudens in Ede van warmte te voorzien. Om een derde biomassacentrale, die eind 2018 operationeel moet zijn en nu gebouwd wordt aan de Knuttelweg, te laten draaien is 43.000 ton nodig. Momenteel wordt er 30.000 ton hout gebruikt voor de twee biomassacentrales in Ede. Ook stelt het onderzoek dat door de kap van de bossen de biodiversiteit wordt bedreigd.

Overschot

MPD Groene Energie, moederbedrijf van Warmtebedrijf Ede dat momenteel 15.000 huishoudens van warmte voorziet, weerspreekt bij monde van operationeel directeur Valentijn Kleijnen deze uitkomst. Over het verwachte tekort is hij stellig. “Er is zelfs een overschot. Er wordt hout getransporteerd naar het buitenland.” Zijn bedrijf haalt het hout ook niet alleen in Ede. “Er is geen harde grens. Er is niet alleen Edes hout, maar ook bijvoorbeeld uit Apeldoorn en Arnhem.”

MPD haalt in een uitgebreide reactie op haar website de Taskforce Duurzaamheid van het Bio-energiecluster Oost-Nederland aan. Die stelt dat er in Gelderland 160.000 ton biomassa beschikbaar is. Daarvan komt 24 procent uit landschap, 48 procent uit de bebouwde omgeving (o.a. knip – en snoeihout) en 28 procent uit bos.

Kleijnen zegt dat de biodiversiteit niet in het gedrang komt door de houtkap. “We verkrijgen enkel prunusoogst uit de Amerikaanse vogelkers. Dat is een woekerende exoot die de inlandse soorten overheerst. Rond de inlandse eik leven achthonderdvijftig organismen, rond de vogelkers tien. Dus de kap van de prunussen is juist beter voor de biodiversiteit.”

In het Edese Post-artikel over het onderzoek van de studenten staat een reactie van het Edes bedrijf dat het beoogd tekort aan warmte is aan te vullen met aardwarmte en restwarmte en andere vormen van biosmassa als gedroogd bladafval en dennennaalden. Kleijnen benadrukt dat er dus geen tekort is “Het is onze missie om de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie te realiseren en te versnellen. Nederland is daarin het slechte jongetje van de klas. Wij kiezen niet alleen voor biomassa, maar voor een energiemix waarin we dus ook naar mogelijkheden voor restwarmte en aardwarmte kijken.”

Reactie MPD Groene Energie op haalbaarheidsstudie studenten i.o.v. SME

Hieronder leest u de reactie van MPD Groene Energie op de haalbaarheidsstudie in opdracht van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede: “Bio-energie als duurzame oplossing voor het bereiken van de energiedoelstellingen in gemeente Ede”

In dit onderzoek wordt door de studenten aangegeven hoeveel biomassa er in de gemeente Ede ontstaat en hoe daarmee de biomassabehoefte van Warmtebedrijf Ede in de toekomst afgedekt kan worden.

Er is volgens het onderzoek – duurzaam geoogst – bijna 25,000 ton houtige biomassa per jaar uit de bossen beschikbaar in Ede. We willen allereerst opmerken dat de Nederlandse Wet Natuurbescherming ervoor zorgt dat de Nederlandse bossen uitsluitend, en bij wet duurzaam geoogst worden. Evengoed is de genoemde hoeveelheid meer dan momenteel nodig is.

Op dit moment wordt een derde bio-energie installatie in Ede gerealiseerd. Bij het in bedrijf nemen hiervan is straks ruim 43.000 ton nodig; op dat moment kan Warmtebedrijf Ede nog steeds meer dan de helft van de houtige biomassa, (volgens de hoeveelheden genoemd in het onderzoek), uit de eigen gemeente halen.

De praktijk is echter als volgt:

  • De verdeling van biomassastromen zoals deze nu benut worden: 80% van lokale en 20% van regionale afkomst.
  • Van de 80% lokale snippers, is 35% knip- en snoeiafval van inwoners van Ede en omliggende gemeenten.
  • De resterende 45% betreft resthoutstromen afkomstig uit bos- en landschapsbeheer.
  • Let wel: Vanuit de gemeentelijke bossen wordt alleen prunusoogst verkregen, geen resthout van andere aard.
  • Een steeds groter wordend aandeel is afkomstig uit groenbeheer o.a. door stedelijke aanpassingen.

Geen sprake van tekorten
Er zijn geen tekorten aan houtige biomassa. De groene warmtevoorziening is opgezet als een regionaal initiatief; Warmtebedrijf Ede/ MPD Groene Energie haalt haar duurzame biomassa dus uit de gehele regio. Er moet voor gewaakt worden om ‘duurzaamheid’ gelijk te stellen aan ‘zelfvoorzienendheid binnen de gemeentegrenzen’, hetgeen wel het uitgangspunt is van dit haalbaarheidsonderzoek. Er is – ruim binnen de grenzen van het duurzame – sprake van een overschot aan biomassasnippers, zowel in het aanbod beschikbaar voor Warmtebedrijf Ede, als in de zin dat Nederland haar inlandse houtige biomassa momenteel zelfs exporteert.

Alle duurzame maatregelen zijn nodig
Warmtebedrijf Ede onderzoekt diverse invoedbronnen op het warmtenet, zoals ultradiepe en ondiepe geothermie, restwarmtelevering door derde partijen en de inzet van laagwaardige biomassa als riet en blad. Deze innovaties zijn ingegeven vanuit onze doelstelling het warmtenet in Ede steeds verder te verduurzamen; niet vanwege vermeende tekorten aan houtige biomassastromen.

Onze bedrijfsfilosofie is immers dat de energietransitie overal uit een locatie-specifieke mix van duurzame maatregelen zou moeten bestaan. De toepassing van alle mogelijke duurzame maatregelen, denk aan; wind, zon, warmtepompen, geothermie, restwarmte, (laagwaardige) biomassa etc., is noodzakelijk voor een succesvolle transitie.

Duurzaam
M.b.t. duurzaamheid is het groene warmtenet in Ede in 2017 d.m.v. een officiële Kwaliteitsverklaring van bureau CRG-gecertificeerd. Bij ranking van alle gecertificeerde warmtenetten in Nederland is het Edese warmtenet door de behaalde score (85% minder CO2-uitstoot per aansluiting op haar secundaire net), het meest duurzame warmtenet van Nederland gebleken.

Een meer klimaatbestendig en biodivers landschap
In Nederland hebben alle partijen die actief zijn in bos en hout in 2016 met elkaar afgesproken om de oogst van hout uit het bos te verhogen. Dit ‘Actieplan Bos en Hout’ is in ontvangst genomen door de regering; hierin wordt gesproken van 20.000 ha energiebossen, wat neerkomt op 200.000 ton ds extra biomassa.
(Bron: http://edepot.wur.nl/394083).

In Nederland wordt namelijk maar de helft van wat er bijgroeit geoogst, waardoor ons bos steeds ouder wordt. Goed onderhoud van bos is kostbaar, maar belangrijk. Om het bos klimaatbestendig te houden, voor de biodiversiteit, en voor de lokale economie. Ook het onderhouden van houtwallen, bosschages e.d. gaat (financieel) makkelijker als er goede toepassingen zijn voor de houtresiduen. Nu is die toepassing er vaak niet, en is er veel achterstallig onderhoud. Warmtebedrijf Ede is blij dat zij, door een toepassing te bieden voor de landschaps- en bosbouwresiduen in de regio, meewerkt aan mooie bossen en een aantrekkelijk landschap.

Bijlage: Formele reactie MPD Groene Energie